VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 
1. Základní ustanovení:
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím - provozovatelem a zákazníky - kupujícími při nákupu v internetovém obchodě www.elviapro.cz


2. Prodávající:

ELVIA – PRO spol. s r.o.
U Elektry 203/8, 198 00, Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6666
DIČ: CZ 45243042, IČO: 45243042
Tel.: +420 224 999 437  
www.elviapro.cz


3. Kupující:
 
Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se dále rozumí:
 
Kupujícím  -  fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu
 
Spotřebitelem – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná
 
Podnikatelem – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro případ pochybností se podnikatelem rozumí každý, kdo se vůči prodávajícímu identifikuje identifikačním číslem (IČ) a pod tímto číslem vůči podnikajícímu činí právní úkony
 
Zbožím – veškeré zboží z nabídky prodávajícího, které má prodávající dodat kupujícímu


4. Sdělení spotřebiteli před uzavřením smlouvy
 
Prodávající tímto ve smyslu ust. § 1820 občanského zákoníku sděluje před uzavřením kupní smlouvy kupujícímu spotřebiteli následující:
 
a) Náklady na prostředky komunikace na dálku (internetové a telefonické připojení) se neliší od základní sazby, kterou kupující hradí v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá.
 
b) Prodávající požaduje úhradu kupní ceny v plné výši před převzetím zboží kupujícím, nebude-li výslovně sjednáno jinak.
 
c) Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy je obsaženo v dokumentu „Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy“
 
d) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle paragrafu 1837 NOZ)
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal,
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
e) Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvou tvoří tyto obchodní podmínky, objednávka   kupujícího a její písemné přijetí ze strany prodávajícího. Takto uzavřená smlouva bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího.
 
f) Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 
g) Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy a možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky jsou popsány v sekci objednávka a uzavření kupní smlouvy.
 
 
5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 
Seznam zboží na internetových stránkách www.elviapro.cz je katalogem obvykle prodávaného zboží. Nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek uvedených na internetových stránkách. Aktuální dostupnost bude zákazníkovi sdělena na základě poptávky, případně potvrzena na základě objednávky. Sortiment zboží kopíruje momentální nabídku velkoobchodních dodavatelských společností pro Českou republiku. Pokud již vybrané zboží nelze ze zdrojů v ČR zajistit, nemá prodávající jakoukoli možnost tuto skutečnost ovlivnit. Prodávající si proto vyhrazuje právo v případě nedosažitelnosti zboží nabídnout náhradní řešení, případně stornovat objednávku.
 
Zákazník provádí objednávku jednotlivými kroky, ke kterým je naváděn uživatelským rozhraním internetového obchodu. Jednoduchý návod na provedení objednávky naleznete zde. Zadáním objednávky kupující stvrzuje, že se předem seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.elviapro.cz
 
Odeslání objednávky kupujícím je návrhem na uzavření kupní smlouvy. O doručení objednávky je kupující informován automatickou zprávou, která není přijetím návrhu na uzavření k.s..
 
K uzavření kupní smlouvy dochází výslovným potvrzením objednávky prodávajícím. Pokud by k potvrzení objednávky prodávajícím nedošlo, je smlouva v souladu s § 1744 uzavřena předáním zboží kupujícímu při osobním odběru, nebo přepravní společnosti či poště při těchto způsobech doručení.
 
Před odesláním objednávky je kupující v internetovém obchodu vyzván ke kontrole zadaných dat. Kupující je povinen údaje zkontrolovat, pozdější změny zadaných údajů jsou možné pouze se souhlasem prodávajícího. Prodávající i zákazník mohou zrušit objednávku  nejpozději do potvrzení objednávky prodávajícím. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze na základě vzájemné dohody prodávajícího a zákazníka.
 
 
6. Ochrana osobních údajů
 
Společnost ELVIA – PRO spol. s r.o. je správcem osobních údajů.
 
K vyřízení objednávky v internetovém obchodě www.elviapro.cz je nutné zpracováním vybraných osobních údajů. Osobní data jsou uložena v neveřejném sektoru serveru prodávajícího a jsou technicky zabezpečena proti zneužití. Prodávající se je zavazuje neposkytnout třetím osobám s výjimkou sdělení údajů pro případnou dopravu a doručení zboží. Získané osobní údaje užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti.
 
Se sdělenými osobními údaji nakládá prodávající pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to zejm. s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6) zákona a dále v souladu s Nařízením EU č. 2016/679.
 
Kontaktní údaje, konkrétně e-mailová adresa, mohou být v souladu s uvedeným dále použity k nabízení obchodu a služeb společnosti ELVIA-PRO, spol. s r.o. ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb. a změny provedené zákonem č. 214/2006 Sb.. Subjekt údajů má práva detailně popsaná v dokumentu „zpracování osobních údajů“. Souhlas s využitím kontaktu pro marketingové účely je možné kdykoliv bezplatně odvolat použitím odkazu na konci každého obchodního sdělení, případně písemným kontaktováním správce např. e-mailem.
 
Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro prodávajícího a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, případně využitím anonymního režimu vašeho prohlížeče. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.
 
Uvedené webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o produkty obchodu, relevantní reklamy v externích reklamních systémech.
 
Podrobnější informace o zpracování osobních údajů dle Nařízení jsou uvedeny v dokumentu „Zpracování osobních údajů“, který je k dispozici na těchto www stránkách. V tomto dokumentu jsou dále uvedena všechna práva kupujícího (subjektu údajů) a postupy pro zpracování dat na straně Správce.
 
 
7. Ceny
 
Zákazník kupuje zboží za cenu platnou v době uskutečnění objednávky. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou aktualizovány, s platností pro příslušný den. V případě, jedná-li se o speciální dodávky zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající stanoví cenu individuálně a zákazníkovi předem oznámí cenu a termín dodání. Tato cena může být změněna v závislosti na aktuální situaci na trhu, případě v závislosti na vývoji kurzu české měny vůči zahraničním měnám. Zákazník není povinen takto změněnou cenu akceptovat a je oprávněn objednávku zrušit.
 
V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na internetových stránkách nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen zboží dodat za tuto chybnou cenu, a to ani v případě, že bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.
 
Ceny zboží jsou na internetových stránkách uváděny jako ceny konečné, včetně DPH. Náklady na doručení a další služby spojené s dodáním se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady a budou k ceně připočítány v následujících krocích objednávky. V rekapitulaci objednávky je kupující seznámen s konečnou cenou vč. DPH.
 
Prodávající poskytuje dodatečnou slevu držitelům karet věrnostního programu SPHERE Card, a to ve výši 3% (sleva 5% platí pro kamenné prodejny) z ceny na zboží zakoupené v internetovém obchodě (více info ZDE >>). Pro uplatnění slevy je třeba v posledním kroku objednávky zvolit druh Slevového programu „Sphere“ a posléze zadat 13-ti místné číslo Sphere karty. Bez zadání platného čísla karty nelze slevu čerpat. Slevy nelze poskytovat zpětně. Slevy nelze uplatnit při nákupu zboží, které je nabízeno v kategoriích VÝPRODEJ a AKČNÍ NABÍDKA, případně je tato skutečnost u zboží vyznačena jinak. Na takto označené zboží systém neumožní odečtení slevy v posledním kroku objednávky.
 
Další případné slevy je možné získat při vyhlášení speciálních slevových akcí, které jsou omezeny časově i počtem kusů a modelů. Slevy z ceny zboží není možné vzájemně kombinovat, pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak.
 
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon) pro uskutečnění objednávky hradí zákazník v běžné výši v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá.
 
Ceny, za které je nabízeno zboží v internetovém obchodě www.elviapro.cz platí pouze pro nákupy zboží prostřednictvím internetového obchodu. Tyto ceny neplatí v maloobchodních prodejnách společnosti ELVIA – PRO spol. s r.o.. Internetový obchod je samostatným prodejním střediskem, jeho prostřednictvím nelze rezervovat či nakupovat zboží v ostatních prodejnách společnosti ELVIA – PRO spol. s r.o. Je ale možné zvolit vybrané maloobchodní prodejny prodávajícího jako výdejní místa internetových objednávek.
 
 
8. Platební podmínky
 
V závislosti na zvoleném způsobu dopravy je úhradu zboží a služeb možné provést následujícími způsoby:
 
V hotovosti nebo platební kartou přímo na prodejně/výdejním místě ELVIA-PRO, spol. s r.o.
 
Zboží zaplatíte hotově nebo platební kartou na výdejním místě. Na prodejnách ELVIA-PRO jsou přijímány platební karty Visa, Electron, MasterCard, Maestro, AMEX. Pro Vaši bezpečnost a ochranu můžete být požádání o předložení průkazu totožnosti.
Při platbě v hotovosti či platební kartou nejsou účtovány žádné další poplatky za způsob úhrady.
 
 
Na dobírku
 
Zboží zaplatíte přepravci v okamžiku dodání přímo na dodací adrese. Dopravci DPD je možné mimo hotovosti platit také platební kartou.
Při odběru zboží na dobírku je doběrečné součástí poplatku za dopravu.
 
 
Kartou on-line          logo VISA a MasterCard
 
Vlastníte-li platební kartu, umožňující platby na internetu, můžete ji využít k úhradě objednávky online. Po dokončení objednávky budete přesměrováni na platební bránu České Spořitelny 3D Secure, která garantuje maximální možnou míru zabezpečení. Budete požádáni o zadání šestnáctimístného čísla karty, data expirace, a CVC/CVV kódu. Všechny požadované údaje naleznete na své kartě. O provedení transakce dostanete potvrzení e-mailem.
Při platbě on-line platební kartou neplatíte žádné další poplatky za způsob úhrady.


Servis 24
        logo Česká Spořitelna a Servis24 
 
Pro klienty České spořitelny je zřízena rychlá a bezpečná možnost platby přímo v rozhraní jejich banky tak, jako by zadávali běžný platební příkaz. Provedení transakce je indikováno ve vašem internetovém bankovnictví, není tedy zasílána žádná další potvrzující zpráva. 
Při platbě on-line neplatíte prodávajícímu žádné další poplatky za způsob úhrady.


Platba předem – zálohová faktura 
 
V případě, že vyberete tento způsob úhrady, bude Vám personálem obchodu zaslána zálohová faktura. Její úhradu pak provedete standardním způsobem převodním příkazem ve vaší bance. Jako variabilní symbol použijte číslo faktury bez lomítek. Platba je pak bez problémů připsána na účet prodávajícího.
Při platbě převodem platíte standardní poplatky za převod dle sazebníku vaší banky.
  
 
Hello bank         logo Cetelem
 
Po zadání objednávky budete přesměrováni na rozhraní společnosti Hello bank by Cetelem. Zde vyplňte požadované údaje a žádost o úvěr odešlete. Vyčkejte na e-mail s informací o schválení žádosti. Poté dle zvoleného způsobu dopravy buď vytiskněte, podepište a zašlete na zpracování Hello bank by Cetelem (při externí dopravě), nebo se dostavte na vybrané výdejní místo ELVIA-PRO, kde s Vámi personál prodejny smlouvu vytiskne a podepíše (osobní odběr v prodejnách ELVIA-PRO, spol. s r.o.). Nezapomeňte doložit požadované doklady.
 
Po doručení schválené smlouvy na Hello bank by Cetelem, případně po podepsání na prodejně Vám bude zboží vydáno. Další otázky financování jsou předmětem samostatné smlouvy mezi Hello bank by Cetelem a kupujícím.
 
Adresa pro zaslání dokladů: Úvěrové oddělení BNP Paribas Personal Finance SA, Špálova 14, 702 00 Ostrava 1 (viz instrukce v rozhraní Hello bank by Cetelem).
 
Poskytovatelem úvěru je banka BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (která v ČR užívá obchodní značku Hello bank by Cetelem). Tento prodejce je zprostředkovatelem úvěru jako vázaný zprostředkovatel a zastupuje na základě smlouvy o spolupráci poskytovatele úvěru. Banka ani prodejce neposkytuje spotřebiteli „radu“ podle pravidel stanovených v § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Touto reklamou nevzniká právní nárok na poskytnutí úvěru.
 
 
9. Dodací termíny
 
Termín dodání bude kupujícímu sdělen při potvrzení objednávky.
 
V případě využití přepravní služby se dodáním rozumí předání k přepravě.
 
Zboží, které je digitálním obsahem, jenž není na hmotném nosiči, nemůže být spotřebitelům dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tj. před uplynutím 14 dnů od uzavření smlouvy, ledaže kupující spotřebitel s dodáním takového zboží před uplynutím této lhůty vysloví svůj souhlas. Kupující pak nemá právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.
 
 
10. Dodání zboží
 
Zboží bude dodáno způsobem, který kupující vybere v průběhu objednávkového procesu. V případě, že vybraný způsob dopravy nebude vhodný pro objednaný druh zboží, navrhne prodávající kupujícímu vhodnější alternativu.
 
Přesto, že veškeré zboží je vždy pečlivě zabaleno a dopravováno s maximální péčí, je možné, že během přepravy dojde k jeho poškození.
Při převzetí zboží je VŽDY nutné zásilku pečlivě prohlédnout, zkontrolovat neporušenost vnějšího obalu a jakékoliv poškození ihned reklamovat a sepsat s dopravcem reklamační protokol.
Samozřejmě je možné převzetí zboží s poškozeným obalem odmítnout. I v takovém případě je třeba sepsat reklamační protokol.
Převzetím zboží a podpisem průvodního listu kupující potvrzuje řádné dodání zboží a na pozdější reklamaci v souvislosti s poškození obalu již nebude brán zřetel.


 
Osobní odběr     logo ELVIA-PRO    logo balik
 
Při osobním odběru bude zboží připraveno k vyzvednutí na provozovně Poděbradská, případně na vybrané pobočce/prodejně prodávajícího. Vyčkejte na doručení výzvy k vyzvednutí.
Adresa hlavního výdejního místa je Poděbradská 51, 198 00 Praha 9 (tel: 220 311 303).
Adresy dalších prodejen naleznete zde.
Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku, kdy je zboží na provozovně připraveno k odběru. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.
 
Objednávku je možné uhradit při převzetí zboží v hotovosti, případně platební, kreditní či úvěrovou kartou. Při zadávání objednávky je samozřejmě možné zaplatit On-Line platební, kreditní či úvěrovou kartou, převodem pomocí Zálohové faktury, prostřednictvím služby Platba 24.
Kupující v tomto případě dopravu nehradí.


Česká pošta
   logo Česká pošta    logo Balík Na poštu 
 
Zboží může být odesláno prostřednictvím České pošty. Tento způsob dopravy není vhodný pro rozměrnější a křehké zboží. (například větší úhlopříčky TV).
Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předání zásilky k přepravě. 
Převzetím zboží na poště přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.
Při zaslání zboží prostřednictvím České pošty bude zásilka uložena k vyzvednutí na nejbližší poště dle podmínek České pošty. I když se snažíme, aby zboží bylo bezpečně zabaleno a dopravováno, může dojít k jeho poškození během dopravy. Při převzetí doporučujeme provést kontrolu a v případě poškození zásilku nepřebírat a sepsat reklamační protokol ihned na pobočce ČP.
Více informací o službě: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/baliky/cr/balik-na-postu
 
Na České poště je možné platit v hotovosti. Při zadávání objednávky je samozřejmě možné zaplatit On-Line platební, kreditní či úvěrovou kartou, převodem pomocí Zálohové faktury, prostřednictvím služby Platba 24 či splátek Hello bank by Cetelem.
Při odběru zboží v celkové ceně nižší než 6.000,- Kč včetně DPH hradí zákazník poštovné a balné v celkové výši 130,- Kč a případně doběrečné ve výši 30,- Kč. Při odběru zboží v celkové ceně přesahující částku 6.000,- Kč hradí tyto náklady prodávající.


Doprava GLS            logo GLS

Dopravce GLS doporučujeme pro rychlé a komfortní doručení zboží. Přeprava bohužel není určena pro větší výrobky, např. některé TV od 43“, pračky, chladničky atd.
Termín dodání zasílá dopravce prostřednictvím SMS/e-mailu.
Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předání zásilky k přepravě. Převzetím zboží od dopravce přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.
Při převzetí je třeba zásilku pečlivě zkontrolovat. V případě poškození vnějšího obalu prosíme zásilku nepřebírat, nebo zkontrolovat v přítomnosti řidiče a o poškození provést zápis. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.
Řidiči GLS je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou. Při platbě v hotovosti doporučujeme mít k dispozici přesnou částku.
Při zadávání objednávky je samozřejmě možné zaplatit On-Line platební, kreditní či úvěrovou kartou, převodem pomocí Zálohové faktury, prostřednictvím služby Platba 24.
Při odběru zboží v celkové ceně nižší než 6.000,- Kč včetně DPH hradí zákazník poštovné a balné v celkové výši 100,- Kč a případně doběrečné ve výši 30,- Kč. Při odběru zboží v celkové ceně přesahující částku 6.000,- Kč hradí tyto náklady prodávající.
 


Spedice Logflex CZ – nadrozměrné zboží            logo Logflex
 
Odeslání zboží prostřednictvím spediční služby Logflex CZ je jedinou možností dopravy nadrozměrného zboží, jako jsou chladničky, pračky či televizory od 55“ úhlopříčky. Abychom zajistili bezpečné a komfortní dodání takového nadrozměrného zboží, může být zákazník v oprávněných případech kontaktován pracovníky obchodu s informací o tomto způsobu dodání, případně nebude možné jinou dopravu v objednávce zvolit.
Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předáním zásilky k přepravě. Převzetím zboží od dopravce přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Při převzetí je nutné provést kontrolu obalu a v případě poškození zásilku nepřebírat, nebo zkontrolovat její obsah v přítomnosti řidiče.
Informace o dopravci: http://www.logflex.cz
Řidiči společnosti Logflex CZ je možno platit pouze v hotovosti.
Při zadávání objednávky je samozřejmě možné zaplatit On-Line platební, kreditní či úvěrovou kartou, převodem pomocí Zálohové faktury či prostřednictvím služby Platba 24.
Při odběru zboží v celkové ceně nižší než 10.000,- Kč včetně DPH hradí zákazník poštovné a balné v celkové výši 500,- Kč a případně doběrečné ve výši 30,- Kč. Při odběru zboží v celkové ceně přesahující částku 10.000,- Kč hradí tyto náklady prodávající.


WE|DO Uloženka            logo WE|DO Uloženka
 
Pokud si chcete zboží vyzvednout osobně a není poblíž žádná z provozoven ELVIA-PRO, spol. s r.o., je možné vybrat doručení zásilky do výdejního místa WE|DO Uloženky dle vašeho bydliště. Doprava zásilky je omezena hmotností a rozměry, služba je vhodná pro menší zásilky do 20kg.
Na výdejním místě WE|DO Uloženky je možné platit hotově nebo platební kartou.
Při zadávání objednávky je samozřejmě možné zaplatit On-Line platební, kreditní či úvěrovou kartou, převodem pomocí Zálohové faktury, prostřednictvím služby Platba 24.
Při odběru zboží v celkové ceně nižší než 6.000,- Kč včetně DPH hradí zákazník poštovné a balné v celkové výši 60,- Kč a případně doběrečné ve výši 30,- Kč. Při odběru zboží v celkové ceně přesahující částku 6.000,- Kč hradí tyto náklady prodávající.


11. Reklamace

Případné reklamace zboží budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu prodávajícího uveřejněného na internetových stránkách www.elviapro.cz  a příslušnými platnými právními předpisy ČR.
Zboží k reklamaci nelze zasílat na dobírku. V případě zaslání na dobírku si prodávající vyhrazuje právo zásilku nepřevzít.


12. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, a dodat objednané zboží dle zvoleného způsobu dodání v termínu, který sdělí kupujícímu při potvrzení objednávky. Dodávané zboží vždy obsahuje daňový doklad a český návod k použití.

b) Prodávající je oprávněn odmítnout další objednávku, pokud kupující neuhradí kupní cenu, nebo objednané zboží neodebere.

c) Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit pouze před dodáním zboží v případě jeho nedostupnosti, výrazné změny ceny zboží mezi objednáním a potvrzením a dále v případech zjevně chybného uvedení ceny dle článku 7 těchto podmínek. Před odstoupením bude kupující kontaktován a smluven další postup.


13. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou doručovací a fakturační adresu, na kterou mu má být zboží dodáno.

b) Kupující je povinen objednané zboží odebrat a uhradit kupní cenu včetně dalších poplatků, se kterými bude předem seznámen.


14. Dárky poskytované k nákupu

Kupující spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že je-li ke zboží prodávajícím poskytnut dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů spotřebitelem darovací smlouva pozbývá účinnosti k okamžiku odstoupení a kupující spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i poskytnutý dárek. Nevrácení dárku v takovém případě představuje bezdůvodné obohacení na straně spotřebitele, jehož vydání je prodávající oprávněn vymáhat. Není – li vydání předmětu bezdůvodného obohacení v původním stavu možné, má prodávající nárok na peněžitou náhradu ve výši jeho obvyklé ceny.


15. Závěrečná ustanovení

15.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uskutečnění objednávky zákazníkem. Účinnost všeobecných obchodních podmínek nastává 20.4.2017.  Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu.

15.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


ELVIA-PRO, spol. s r.o.
 
 

Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

1. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost ELVIA – PRO spol. s r.o., se sídlem U Elektry 203/8, 198 00, Praha 9, IČ: 45243042 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


2. Účinky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).  

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.


3. Vrácení zboží

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pokud byl ke zboží poskytnut dárek, je nutné spolu s vráceným zbožím vrátit také tento dárek.
 
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese ELVIA – PRO spol. s r.o., U Elektry 203/8, 198 00, Praha 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.


4. Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.


5. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 
Formulář pro odstoupení od smlouvy  - ke stažení a vyplnění naleznete zde

Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy

Oznámení  zašlete na adresu:
ELVIA-PRO,spol.sr.o., U Elektry 203/8, 198 00, Praha 9: email: shop@elvia.cz


 
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží / služeb1:


Číslo prodejního dokladu2: … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … …


Datum objednání /datum obdržení1: … … … … … … … … … … …… … … … … …


Kupní cena má být vrácena na účet2: … … … … … … … … … … … … … … … … …


Jméno a příjmení spotřebitele: … … … … … … … … … … …… … … … … … … … …


Adresa spotřebitele: … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … …


E-mail: … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … …


Mobilní telefon: … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … …… … … …

Podpis spotřebitele: … … … … … … … … … … …


Datum oznámení: … … … … … … … … … … …
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
1 nehodící se škrtněte
 
2 nepovinný údaj pro urychlení vyřízení požadavku
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 
Všeobecná ustanovení
Pro účely tohoto reklamačního řádu (dále jen „RŘ") se rozumí:

prodávajícím - obchodní společnost ELVIA - PRO spol. s r.o., se sídlem U Elektry 8, Praha 9, IČ: 45243042, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle C., vložce 6666,

kupujícím - fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu,

spotřebitelem – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

podnikatelem – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, 
Pro případ pochybností se podnikatelem rozumí každý, kdo se vůči prodávajícímu identifikuje identifikačním číslem (IČ) a pod tímto číslem vůči podnikajícímu činí právní úkony,

kupní smlouvou - právní úkon, který se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem (dále jen „NOZ"), podle kterého prodávající prodává zboží kupujícímu a kupující jej za kupní cenu od prodávajícího kupuje,

zbožím - movitá věc,

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a upravuje vztahy a postup při vyřizování reklamací zboží kupujícími při nákupu v internetovém obchodě elviapro.cz a v provozovnách prodávajícího.
 
Odpovědnost z vadného plnění
 
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy Kupující zboží přezval,
a)     Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo  výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b)     se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c)     věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d)     je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e)     věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytla u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to však neplatí.
a)     u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b)     u opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c)     u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d)     vyplývá-li to z povahy věci.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaného zboží s neschválenými součásti či softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost kupující při objednávce výslovně nepožadoval, nebo jejich kompatibilita nebyla prodávajícím výslovně uvedena. Zároveň prodávající negarantuje funkčnost softwaru ve verzích, které nejsou vhodné pro objednaný operační systém, pokud taková funkčnost u podobného zboží není obvyklá.


Práva z vadného plnění
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.
Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného dokladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.


Uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje kupující, popř. za něj osoba jím písemně zmocněná bez zbytečného odkladu po výskytu vady, a to s tím, že od výskytu vady nesmí být zboží dále užíváno. Při uplatnění reklamace je nutné předložit reklamované zboží spolu s dokladem o koupi, záručním listem byl-li vydán a vytknout uplatněné vady a zvolit způsob nápravy, který si kupující zvolil. Kupující tak může učinit osobně u prodejce, kde byl nákup uskutečněn nebo si může zvolit síť Autorizovaných servisních center v ČR.
Prodávající resp. servisní centrum vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo v souladu s výše uvedeným uplatnil (dále jen „reklamační protokol"). V reklamačním protokolu se též uvádějí údaje o provedení opravy a o době jejího trvání, rozhodnutí prodávajícího o uplatněných vadách a právům z toho vyplývajícím. Reklamační protokol podepisují prodávající i kupující. Při reklamaci je nutno doložit doklad o nákupu. Výrobní číslo zboží uvedené na nákupním dokladu musí být totožné s výrobním číslem reklamovaného zboží.


Vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Kupující je povinen si zboží po uplynutí 30 denní lhůty vyzvednout. Je-li kupujícím podnikatel, vyřídí prodávající reklamaci v přiměřené lhůtě.
V případě, že kupující oprávněně odstoupí od kupní smlouvy, bude mu kupní cena vrácena převodem na účet kupujícího se splatností 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.


Vydání reklamovaného zboží

Reklamované zboží po vyřízení reklamace vydá prodávající osobě, která předloží originál reklamačního protokolu, nebo která se identifikuje jako osoba, se kterou byla uzavřena kupní smlouvy.


Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je účinný pro kupní smlouvy uzavřené ode dne 10.9.2019. Reklamační řád platí pro internetový obchod ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uskutečnění objednávky zákazníkem, pro prodej v provozovnách pak ve znění vyvěšeném v příslušné provozovně v den uzavření kupní smlouvy.
 
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


V Praze dne 10. 5. 2021
 
ELVIA-PRO, spol. s r.o.
 
 
Historie: