Porovnání výrobků Oblíbené produkty

Obchodní podmínky

ELVIA-PRO

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní ustanovení

Tyto  Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím - provozovatelem a zákazníky - kupujícími při nákupu v internetovém obchodě  www.elviapro.cz

2. Prodávající

ELVIA–PRO, spol. s r.o.
U Elektry 203/8, 198 00, Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6666
DIČ: CZ45243042, IČO: 45243042
datová schránka: 7773y5m

Adresa provozovny internetového obchodu je totožná s adresou prodávajícího.
www.elviapro.cz, e-mail:  shop@elviapro.cz, Tel.: +420 224 999 437

3. Kupující

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se dále rozumí:

Kupujícím - fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu

Spotřebitelem – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

Podnikatelem – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro případ pochybností se podnikatelem rozumí každý, kdo se vůči prodávajícímu identifikuje identifikačním číslem (IČ) a pod tímto číslem vůči podnikajícímu činí právní úkony

Zbožím – veškeré zboží z nabídky prodávajícího, které má prodávající dodat kupujícímu

4. Sdělení spotřebiteli před uzavřením smlouvy

Prodávající tímto ve smyslu ust. § 1820 občanského zákoníku sděluje před uzavřením kupní smlouvy kupujícímu spotřebiteli následující:

a) Náklady na prostředky komunikace na dálku (internetové a telefonické připojení) se neliší od základní sazby, kterou kupující hradí v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá.

b) Prodávající požaduje úhradu kupní ceny v plné výši před převzetím zboží kupujícím, nebude-li výslovně sjednáno jinak.

c) Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy je obsaženo v dokumentu „Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy

d) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle § 1837 NOZ)

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

e) Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky a objednávka kupujícího, která je uložena v elektronickém archivu prodávajícího. Obchodní podmínky v platné verzi, reklamační řád a poučení o odstoupení od smlouvy jsou také zasílány kupujícímu elektronicky spolu s dalšími doklady.

f) Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

g) Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy a možnosti zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky jsou popsány v sekci objednávka a uzavření kupní smlouvy.

5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Seznam zboží na internetových stránkách www.elviapro.cz je katalogem obvykle prodávaného zboží a kopíruje momentální nabídku velkoobchodních dodavatelských společností pro Českou republiku.

V katalogu je vyznačena dostupnost zboží v několika úrovních:

 • skladem: zboží je ve skladech prodávajícího nebo s garantovanou dostupností u dodavatele a bude expedováno neprodleně po přijetí objednávky.
 • na objednávku: Toto zboží aktuálně není skladem u prodávajícího, ale dodavatel indikuje jeho předpokládanou dostupnost. I toto zboží je možné objednat, zákazník bude kontaktován s termínem dodání.
 • předobjednávka: toto zboží je objednáno a jeho předpokládaný termín je znám pouze orientačně. Jedná se primárně o novinky na trhu. I toto zboží je možné objednat a zařadit se tak do pořadí zájemců.

Přes veškerou snahu prodávajícího o objektivní informování o dostupnosti mohou nastat případy, že zboží uvedené skladem již nebude k dispozici – například nečekaná objednávka většího rozsahu v době mezi aktualizací dostupnosti v systému či technická závada. V takovém případě prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a nabídne náhradní řešení, případně zrušení kupní smlouvy dle přání kupujícího. Na zboží na objednávku, případně předobjednávku, které není skladem, je možné také uzavřít kupní smlouvu, ale prodávající není schopen garantovat 30denní lhůtu dodání zboží a kupující toto zadáním objednávky bere na vědomí.


Zákazník provádí objednávku jednotlivými kroky, ke kterým je naváděn uživatelským rozhraním internetového obchodu. Zadáním objednávky kupující stvrzuje, že se předem seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.elviapro.cz.

K uzavření kupní smlouvy dochází odesláním objednávky kupujícím v posledním kroku objednávkového procesu (stisknutím tlačítka „Objednávám a platím“). O jejím řádném přijetí je kupující informován automatickou zprávou systému. Neprodleně po doručení objednávky prodávajícímu bude provedena kontrola všech administrativních náležitostí objednávky a v případě zboží na objednávku zjištěna předpokládaná dostupnost. Na základě dostupnosti dojde k dohodě o dalším postupu.

Před odesláním objednávky je kupující rozhraním internetového obchodu vyzván ke kontrole zadaných dat. Kupující je povinen údaje zkontrolovat, pozdější změny zadaných údajů, případně další změny v objednávce jsou možno pouze po vzájemné dohodě smluvních stran.

6. Ochrana osobních údajů

Společnost ELVIA–PRO, spol. s r.o. je správcem osobních údajů.

K vyřízení objednávky v internetovém obchodě www.elviapro.cz je nutné zpracováním vybraných osobních údajů. Osobní data jsou uložena v neveřejném sektoru serveru prodávajícího a jsou technicky zabezpečena proti zneužití. Prodávající se je zavazuje neposkytnout třetím osobám s výjimkou sdělení údajů pro případnou dopravu a doručení zboží. Získané osobní údaje užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti.

Se sdělenými osobními údaji nakládá prodávající pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to zejm. s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6) zákona a dále v souladu s Nařízením EU č. 2016/679.

6.1 Marketingová sdělení:

Kontaktní údaje, konkrétně e-mailová adresa, mohou být v souladu s uvedeným dále použity k nabízení obchodu a služeb společnosti ELVIA-PRO, spol. s r.o. ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb. a změny provedené zákonem č. 214/2006 Sb.. Subjekt údajů má práva detailně popsaná v dokumentu „zpracování osobních údajů“. Souhlas s využitím kontaktu pro marketingové účely je možné kdykoliv bezplatně odvolat použitím odkazu na konci každého obchodního sdělení, případně písemným kontaktováním správce např. e-mailem.

6.2 Cookies:

Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro prodávajícího a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Při prvním vstupu na stánky www.elviapro.cz budete v souladu s aktuálními požadavky na sběr osobních údajů požádáni o schválení / odmítnutí poskytování těchto údajů formou tzv. cookies lišty. Prosíme Vás o provedení nastavení cookies v souladu s vašimi preferencemi.

Osobní údaje (cookies) které sbíráme, jsou rozděleny do několika kategorií:

 • Nutné – slouží k vlastní funkci internetové stránky. Shromažďování těchto údajů je nutnou podmínkou pro její fungování a jsou tedy automaticky nastaveny na „souhlas“. Pokud nesouhlasíte, požádáme Vás o uzavření stránky.
 • Preferenční – jsou tu pro vaše pohodlí, modifikují nastavení stránky podle vašich předchozích návštěv.
 • Statistické – nám jako provozovateli stránek slouží k porozumění chování zákazníků a jsou sbírány anonymně.
 • Marketingové – Záměrem těchto cookies je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele.
 • Bezpečnostní

O udělení souhlasu s těmito cookies Vás žádáme, neboť nám umožňují lépe zacílit vaši nabídku, případně sledovat možné problémy ve fungování stránky.

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, případně využitím anonymního režimu vašeho prohlížeče. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Hodnocení spokojenosti: uvedené webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s.. Ta umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o produkty obchodu, relevantní reklamy v externích reklamních systémech.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů dle Nařízení jsou uvedeny na www.elviapro.cz v sekci „Vše o nákupu -  Zpracování osobních údajů“. V tomto dokumentu jsou dále uvedena všechna práva kupujícího (subjektu údajů) a postupy pro zpracování dat na straně Správce.

7. Ceny

7.1 Platnost cen:

Zákazník kupuje zboží za cenu platnou v době uskutečnění objednávky. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou aktualizovány, s platností pro příslušný den. V případě, jedná-li se o speciální dodávky zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající stanoví cenu individuálně a zákazníkovi předem oznámí cenu a termín dodání. Tato cena může být změněna v závislosti na aktuální situaci na trhu, případě v závislosti na vývoji kurzu české měny vůči zahraničním měnám. Zákazník není povinen takto změněnou cenu akceptovat a je oprávněn objednávku zrušit.

V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na internetových stránkách nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen zboží dodat za tuto chybnou cenu, a to ani v případě, že odesláním objednávky byla uzavřena kupní smlouva podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

7.2 DPH:

Ceny zboží jsou na internetových stránkách uváděny jako ceny konečné, včetně DPH. Náklady na doručení a další služby spojené s dodáním se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady a budou k ceně připočítány v následujících krocích objednávky. V rekapitulaci objednávky je kupující seznámen s konečnou cenou vč. DPH.

7.3 Slevy:

Slevy je možné získat při vyhlášení speciálních slevových akcí, které jsou omezeny časově i počtem kusů a modelů. Slevy z ceny zboží není možné vzájemně kombinovat, pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak.

Pokud je v katalogu u zboží uvedena sleva, je její výše uváděna vždy ve vztahu k nejnižší prodejní ceně za předchozí 30denní období v souladu s platnou legislativou. Vývoj našich cen pečlivě sledujeme a pro kalkulaci slevy vybíráme vždy tu nejnižší předchozí cenu z daného období.
Nestane se Vám tak, že bychom Vás klamali nesmyslně vysokou slevou z nereálné původní ceny, za kterou se zboží například nikdy neprodávalo.

Ceny, za které je nabízeno zboží v internetovém obchodě www.elviapro.cz platí pouze pro nákupy zboží prostřednictvím internetového obchodu. Tyto ceny neplatí v maloobchodních prodejnách společnosti ELVIA–PRO, spol. s r.o.. Internetový obchod je samostatným prodejním střediskem, jeho prostřednictvím nelze rezervovat či nakupovat zboží v ostatních prodejnách společnosti ELVIA–PRO, spol. s r.o. Je ale možné zvolit vybrané maloobchodní prodejny prodávajícího jako výdejní místa internetových objednávek.

8. Platební podmínky

Úhradu zboží a služeb z nabídky www.elviapro.cz je možné provést následujícími způsoby:

 • V hotovosti nebo platební kartou přímo na prodejnách ELVIA-PRO, spol. s r.o.
 • Na dobírku – hotově nebo kartou dle možností zvoleného dopravce
 • Kartou on-line v platební bráně Comgate
 • On-line bankovním převodem v platební bráně Comgate
 • Předem na základě zálohové faktury

Podrobné informace o jednotlivých způsobech úhrady naleznete  v tomto článku.

Pro Vaši bezpečnost a ochranu můžete být při placení kartou požádáni o předložení průkazu totožnosti.

9. Dodací termíny

Termín dodání bude kupujícímu sdělen neprodleně po přijetí objednávky.

Zboží, které je digitálním obsahem, jenž není na hmotném nosiči, nemůže být spotřebitelům dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tj. před uplynutím 14 dnů od uzavření smlouvy, ledaže kupující spotřebitel s dodáním takového zboží před uplynutím této lhůty vysloví svůj souhlas. Kupující pak nemá právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

10. Dodání zboží

Zboží bude dodáno způsobem, který kupující vybere v průběhu objednávkového procesu. V případě, že vybraný způsob dopravy nebude vhodný pro objednaný druh zboží, vyhrazuje si prodávající právo změnit dopravce při zachování stejných nákladů. Pokud by změnou dopravce došlo k navýšení nákladů, zavazuje se prodávající kontaktovat kupujícího a vyčkat souhlasu kupujícího se změnou dopravy a ceny.

Přesto, že veškeré zboží je vždy pečlivě zabaleno a dopravováno s maximální péčí, je možné, že během přepravy dojde k jeho poškození.

Při převzetí zboží je VŽDY nutné zásilku pečlivě prohlédnout, zkontrolovat neporušenost vnějšího obalu a jakékoliv poškození ihned reklamovat a sepsat s dopravcem reklamační protokol. Samozřejmě je možné převzetí zboží s poškozeným obalem odmítnout. I v takovém případě je třeba sepsat reklamační protokol.

Převzetím zboží a podpisem průvodního listu kupující potvrzuje řádné dodání zboží a na pozdější reklamaci v souvislosti s poškozením obalu již nebude brán zřetel.

Pokud není uvedeno jinak, jsou náklady na dopravu a úhradu objednávky zpoplatněny dle aktuálního ceníku dostupného  v tomto článku.

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku předání zásilky k přepravě v případě podnikatele a doručením, případně přípravou zboží k osobnímu vyzvednutí na prodejně.

Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

Způsoby dodání / doručení zboží:

 • Osobní odběr na prodejnách ELVIA-PRO, spol. s r.o.
 • Osobní odběr na výdejních místech WE|DO Uloženka
 • Česká pošta-Balík do ruky
 • Doprava GLS
 • Spedice Logflex CZ – pro nadrozměrné zboží

11. Reklamace

Případné reklamace zboží budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu prodávajícího uveřejněného na internetových stránkách www.elviapro.cz a příslušnými platnými právními předpisy ČR. Reklamační řád je zároveň součástí dokumentace zasílané kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

Zboží k reklamaci nelze zasílat na dobírku. V případě zaslání na dobírku si prodávající vyhrazuje právo zásilku nepřevzít.

12. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, a dodat objednané zboží dle zvoleného způsobu dodání v termínu, který sdělí kupujícímu při potvrzení objednávky. Dodávané zboží vždy obsahuje daňový doklad a český návod k použití.

Prodávající je oprávněn odmítnout další objednávku, pokud kupující neuhradí kupní cenu, nebo objednané zboží neodebere.

Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit pouze před dodáním zboží v případě jeho nedostupnosti, a dále v případech zjevně chybného uvedení ceny dle článku 7 těchto podmínek. Před odstoupením bude kupující kontaktován a smluven další postup.

13. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou doručovací a fakturační adresu, na kterou mu má být zboží dodáno.

Kupující je povinen objednané zboží odebrat a uhradit kupní cenu včetně dalších poplatků, se kterými bude předem seznámen.

14. Dárky poskytované k nákupu

Kupující spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že je-li ke zboží prodávajícím poskytnut dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů spotřebitelem darovací smlouva pozbývá účinnosti k okamžiku odstoupení a kupující spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i poskytnutý dárek. Nevrácení dárku v takovém případě představuje bezdůvodné obohacení na straně spotřebitele, jehož vydání je prodávající oprávněn vymáhat. Není–li vydání předmětu bezdůvodného obohacení v původním stavu možné, má prodávající nárok na peněžitou náhradu ve výši jeho obvyklé ceny.

15. Další ustanovení

15.1 Digitální obsah:

V nabídce elvipro.cz naleznete i tzv. „digitální obsah“. Jedná se například o samostatný software nebo hry pro Playstation. U takových položek jsou informace o způsobu dodání obsahu, minimální technické požadavky na zařízení, pokud jsou specifikovány výrobcem, či například možnost a způsob provedení aktualizací uvedeny vždy v popisu u konkrétního zboží.

15.2 Řazení zboží:

V katalogu je zboží řazené podle doporučení prodejců ELVIA-PRO, spol. s r.o., případně je možné přepnout na řazení dle prodejní ceny. Zároveň je zboží řazeno do různých kategorií a podle nich je možné při vyhledávání a výběru modifikovat zobrazení nabídky v katalogu:

podle technických parametrů, jako je úhlopříčka, speciální technické vlastnosti a technologie jako např. 8K, Qled, Master serie atd.
podle prodejních a logistických parametrů, což je například informace skladem, dárek, novinka, předobjednávka, výprodej a také dalších parametrů hodnocených subjektivně prodejními specialisty například na základě zájmu o konkrétní zboží / počtu prodaných kusů, případně vyhodnocené jako hodné zájmu z důvodu výhodné kombinace výkon/cena (akční, doporučujeme).
podle značky / výrobce

16. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uskutečnění objednávky zákazníkem. Účinnost všeobecných obchodních podmínek nastává 6.1.2023. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

ELVIA-PRO, spol. s r.o.

Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy.

1. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, společnost ELVIA–PRO, spol. s r.o., se sídlem U Elektry 203/8, 198 00, Praha 9, IČ: 45243042 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb) a zaslat zpět zakoupené zboží.

Pro odstoupení můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. V každém případě je však nutné poskytnout prodávajícímu údaje potřebné pro vyřízení vaší žádosti.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Účinky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme číslo účtu zadané v oznámení o odstoupení od smlouvy. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

3. Vrácení zboží

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pokud byl ke zboží poskytnut dárek, je nutné spolu s vráceným zbožím vrátit také tento dárek.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese ELVIA–PRO, spol. s r.o., U Elektry 203/8, 198 00, Praha 9. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

4. Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

5. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Žádáme Vás o důkladné zabalení vracené zásilky, aby se zamezilo poškození zboží při dopravě.

6. Potřebné informace:

Formulář pro odstoupení od smlouvy obsahuje všechny potřebné informace, stáhnout a vytisknout dokument můžete  z tohoto odkazu. Pokud nechcete použít připravený formulář, sdělte nám prosím následující údaje jiným způsobem. Urychlíte tak vyřízení vašeho požadavku.

 • Datum objednání /datum obdržení dodávky
 • Číslo prodejního dokladu
 • Číslo účtu pro vrácení kupní ceny
 • Jméno, příjmení a adresa kupujícího
 • E-mail, Mobilní telefon
 • Podpis
 • Datum oznámení

Pokud nám sdělíte i důvod odstoupení, budeme rádi za zpětnou vazbu a možnost zlepšit naše služby.
Děkujeme

V Praze dne 6. 1. 2023
ELVIA-PRO, spol. s r.o.

Vaše spokojenost je samozřejmostí

5/5

Vše OK

Anonym Doporučuje obchod
5/5

Tradiční a specializovaný SONY obchod s profesionálním personálem. Rád tam nakupuji.

Anonym Doporučuje obchod
hp-wide-sony-zaruka hp-wide-sony-zaruka


Užijte si bezstarostné sledování vašich oblíbených filmů, seriálů a sportovních přenosů s až 5letou zárukou Sony


Další informace