Porovnání výrobků Oblíbené produkty

Zpracování osobních údajů

ELVIA-PRO

Vážení zákazníci,
ELVIA-PRO, spol. s r.o. jako obchodní společnost samozřejmě při své činnosti vytváří zákaznickou databázi a pracuje s osobními údaji svých zákazníků. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/647 o ochraně osobních údajů Vás informujeme o tom, jakým způsobem, za jakým účelem a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme. V následujícím textu bychom Vás rádi seznámili také se všemi dalšími aspekty problematiky zpracování osobních údajů fyzických osob v naší společnosti.

Obecné zásady:

Všechny údaje jsou zpracovávány se snahou o minimalizaci zásahu do soukromí subjektu údajů a s ohledem na veškerá jeho práva.

Zpracováváme pouze taková data, která nezbytně potřebujeme pro naplnění účelu a pouze po nezbytnou dobu.

Subjekt údajů (fyzická osoba, které se údaje týkají) má:

 • právo na přístup k dostatečným informacím o účelech, kategoriích, rozsahu, způsobu získávání a zpracování údajů, informace o správci, příjemcích údajů, všech právech atd.. Tyto otázky by měl objasnit tento dokument.
 • právo na opravu nepřesných či doplnění neúplných údajů: veškeré zpracovávané údaje jsou dle možnosti přesné a aktuální. Pokud je ze strany správce zjištěna nesrovnalost, jsou činěny kroky k neprodlené aktualizaci či opravě údajů. V případě, že zjistíte nepřesné či neúplné údaje, máte právo na jejich opravu či doplnění. Opravu či doplnění neúplných údajů můžete učinit na provozovnách správce, případně písemně na adrese kontaktní osoby správce.
 • právo být zapomenut, právo na výmaz: máte právo na odstranění Vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro primární účel, byly zpracovány protiprávně, případně odvoláte svůj souhlas. Toto právo nelze uplatnit, pokud je dána zákonná výjimka pro splnění právní povinnosti správce, případně pro výkon či obhajobu právních nároků správce.
 • právo na omezení zpracování: pokud nepožadujete jejich výmaz, můžete požádat o označení, že tyto údaje nemají být dále předmětem zpracování. K omezení zpracování údajů přistoupíme, pokud nejsou přesné a než se podaří je upřesnit, pokud již nejsou potřebné pro daný účel, ale v budoucnu mohou být a vy nepožadujete jejich výmaz, případně pokud Správce údaje již nepotřebuje, ale vy je budete potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu svých práv.
 • právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných údajů: máte právo získat zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci, případně máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky možné.
 • právo na vznesení námitky proti zpracování či právo podat stížnosti. Ve věci zpracování Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost, a to písemně na adrese kontaktní osoby správce. Takové námitky musí být správcem vyřízeny bez zbytečného odkladu, v případě zamítnutí či sporu správce informuje UOOU a Vás jako subjekt údajů. Samozřejmě máte právo podat stížnost také přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Subjekt údajů uplatňuje svá práva vždy písemně na adrese sídla společnosti Správce, případně e-mailem na adrese osobniudaje@elvia.cz.

Vzhledem k tomu, že v průběhu činnosti správce, bez jeho zavinění a obvykle vlastní činností subjektů údajů vznikají duplicitní záznamy osobních údajů (například opakované registrace zákazníka e-shopu = stejná osoba s různými kontaktními údaji), je při uplatnění práv nutná spolupráce subjektu údajů a specifikace, kterých údajů se uplatnění práva týká.

Správci náleží přiměřená lhůta na vyřízení požadavku / uplatnění práva. Plněním této povinnosti je pověřen odpovědný pracovník Správce, který ve stanovené lhůtě zajistí uspokojení práv, případně další komunikaci se subjektem údajů. O každém případu uplatnění práva subjektu údajů je proveden záznam o jeho vyřešení. Přesné postupy a termíny pro uplatnění a naplnění uvedených práv jsou uvedeny v interní dokumentaci správce.

Právo subjektu na úplný výmaz (právo být zapomenut) může být uplatněno v případě, že není jiný právní důvod zpracování dotčených údajů. Mezi takové důvody patří např. povinnosti vedení daňové evidence (osobní údaj je součástí daňového dokladu), případně je na straně Správce jiný oprávněný důvod ke zpracování (obhajoba nároků správce, dokladování plnění jiných povinností správce). V takovém případě jsou vymazány, případně anonymizovány všechny údaje, kterých se uvedené omezení netýká. Žádost subjektu údajů je vždy individuálně posouzena a subjekt údajů je informován o způsobu řešení.

V žádném z procesů Správce neprobíhá čistě automatizované rozhodování či profilování subjektů údajů, které by mělo za následek jakékoliv právní důsledky pro Subjekt údajů.

Rozsah zpracovávaných údajů je ve všech případech zpracování omezen na nutné minimum potřebné ke splnění daných účelů zpracování, případně je dán konkrétním zákonem, který povinnost zpracovávat či uchovávat osobní údaje ukládá.

Ochrana proti zneužití zpracovávaných osobních údajů je dle možností a potřeb prováděna 1. fyzicky (vyloučením přístupu neoprávněné osoby, mechanickým zabezpečením uchovávaných dat), 2. interními pokyny a směrnicemi určenými pro zaměstnance správce, 3. smluvně při předávání osobních údajů třetím osobám (dalším zpracovatelům), případně kombinací výše uvedených opatření. Interními směrnicemi společnosti je detailně popsán povolený rozsah a způsob zpracování, účely zpracování a postupy pro bezpečné nakládání s osobními údaji. S touto směrnicí jsou seznámeni všichni pracovníci společnosti Správce. Konkrétní způsoby zabezpečení údajů byly analyzovány s ohledem na potenciální rizika narušení práv subjektů a byly vyhodnoceny jako dostatečné.

V případě porušení ochrany dat (např. porušení bezpečnosti, nepovolenému odhalení či přístupu či jiným závažným pochybením ve zpracování) je správce povinen podat oznámení kontrolním orgánům a v případě závažného pochybení také subjektům údajů a informovat je mj. o přijatých opatřeních.

Interní analýzou nebyly zjištěny důvody pro zřízení institutu pověřence (DPO). Základní předpoklady provedené analýzy byly: zpracování dat není hlavní činností správce, v zákaznické databázi nejsou zpracovávány citlivé osobní údaje, společnost správce není orgánem veřejné moci, neprovádí systematické, rozsáhlé ani pravidelné monitorování subjektů a nezpracovává speciální kategorie údajů. Rizika pro subjekty údajů jsou (vzhledem k rozsahu zpracovávaných údajů) vyhodnocena jako minimální. Kontakt se subjekty údajů, případně součinnost s kontrolními orgány zajišťuje kontaktní osoba správce, kontaktní informace jsou uvedeny v závěru dokumentu.

Osobní údaje jsou zpracovávány při následujících příležitostech pro následující účely:

Obchodní činnost v provozovnách společnosti

Při běžném maloobchodním styku probíhá uzavření kupní smlouvy ve většině případů anonymně, nejsou sbírány ani zpracovávány žádné osobní údaje a daňový doklad je vystaven pouze jako číslovaný paragon. Daňový doklad s identifikací kupujícího pomocí jeho osobních údajů je vystaven pouze na základě dobrovolné registrace kupujícího do věrnostního programu společnosti, viz dále. Po poskytnutí základních kontaktních údajů je takový kupující zařazen do centrální zákaznické databáze uchovávané v informačním a účetním systému. V tomto případě je zpracování osobních údajů založeno na dobrovolném souhlasu subjektu údajů, který je možné kdykoliv odvolat. Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné a nemá vliv na možnost uzavřít kupní smlouvu.

V případě, že poskytujete osobní údaje v běžném obchodním styku, jedná se o údaje kontaktní, konkrétně jméno, příjmení, kontaktní adresa, případně telefon a e-mail. Dále (pokud je kontaktní údaj kupujícího použit pro identifikaci prodejního dokladu) uchováváme informace o realizovaných obchodech, objednávkách. Údaje o objednávkách pak slouží k lepší zákaznické podpoře viz věrnostní program. Údaje jsou zpracovávány po dobu, kdy je možné předpokládat budoucí zájem o produkty a služby, tedy po dobu setrvání správce v oboru podnikatelské činnosti, v souvislosti se kterou mu byly údaje poskytnuty.

V případě, že jsou součástí plnění služby či produkty dalšího subjektu (např. pojištění produktů, financování nákupu úvěrem, výkup zboží, datové či jiné služby), jsou osobní údaje bohužel nutné a jsou zpracovávány za účelem plnění těchto smluv. ELVIA-PRO, spol. s r.o. se stává zpracovatelem na základě smlouvy s poskytovatelem konkrétní služby (správcem osobních údajů), případně si od Vás vyžádá písemný souhlas k jejich předání. Osobní údaje potřebné pro sjednání těchto služeb mezi kupujícím a poskytovatelem služby jsou zpracovávány lokálně na provozovně, kde se kupující rozhodne objednávku uzavřít, případně online v rozhraní poskytovatele, a předávány na základě souhlasu či smlouvy o zprostředkování či zastoupení konkrétnímu poskytovateli služby. V držení ELVIA-PRO údaje zůstávají pouze pro doložení provedení všech požadovaných kontrol, případně úkonů nutných ke správnému uzavření smlouvy (například leasingových smluv, pojištění produktů, služeb Skylink atd…) a to pouze po dobu potřebnou k ověření uvedených skutečností. Údaje nejsou v ELVIA-PRO dále zpracovávány (pokud nejsou kontaktní údaje kupujícího zároveň obsahem daňových dokladů vystavených ELVIA-PRO, spol. s r.o.), jsou pouze uloženy v archivu a zabezpečeny proti zneužití. Rozsah zpracovávaných údajů záleží na požadavku poskytovatele konkrétní služby. Další zpracování údajů je záležitostí poskytovatele služby, který je v tomto případě v postavení správce osobních údajů se všemi povinnostmi z toho vyplývajícími. Doba zpracování záleží na konkrétní službě a požadavcích poskytovatele služby, obecně lze stanovit, že po ukončení platnosti sjednané smlouvy či vyrovnání pohledávek mezi zpracovatelem a správcem jsou údaje z archivu ELVIA-PRO odstraněny.

V případě, že součástí služeb ELVIA-PRO, spol. s r.o. je výkup mobilního telefonu, je tato činnost realizována ve spolupráci s dalším partnerem – společností Mobil Pohotovost GSM s.r.o.. Pro umožnění výkupu telefonu (a jeho následného dalšího odprodeje ELVIA-PRO, spol. s r.o. koncovému odběrateli MP GSM s.r.o.) Vás vždy požádáme o souhlas se zpracováním a předáním vašich údajů tomuto konečnému odběrateli.

Prodej přes internet

Pro nákup přes internet (na stránkách elviapro.cz, případně elviapro.sk, safescanshop.sk) je pro vyřízení objednávky zpracování některých osobních údajů nezbytné. Důvodem zpracování osobních údajů je v této situaci jednání o uzavření smlouvy, případně plnění uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím (subjektem údajů) a prodávajícím (správcem). Při registraci je tedy kupující požádán o zadání osobních údajů nezbytných k vyřízení objednávky a následnému zajištění zvolené dopravy zboží. Jedná se o základní kontaktní údaje jako je jméno, příjmení, adresa dodání, e-mail, případně telefon. Tyto údaje jsou zpracovávány v softwarovém rozhraní e-shopu a následně je při realizaci dodávky účetním programem vystaven daňový doklad se jménem a kontaktními údaji kupujícího. Daňové doklady na jméno jsou vystavovány z důvodu zpřesnění logistiky a minimalizování chybovosti při kompletaci a odesílání zásilek. Při zadávání internetové objednávky je možné zadat volbu „bez registrace“. V takovém případě není kupujícímu přiřazeno uživatelské jméno a heslo, ale zároveň není možné využít službu „předvyplnění“ kontaktních údajů při dalším nákupu. Údaje jsou pro účely plnění kupní smlouvy požadovány a zpracovávány v obou případech stejně. Anonymní nákup v internetových obchodech ELVIA-PRO, spol. s r.o. není možný. Vzhledem k tomu, že osobní údaje se v tomto případě stávají součástí daňového dokladu, řídí se doba zpracování a následné archivace zákonnými lhůtami. Po celou dobu jsou údaje zabezpečeny běžnými prostředky (přístupovými hesly prodejců, zabezpečením HW systémů). Při nákupu přes internet zpracováváme údaje kontaktní (jméno, příjmení, adresa, e-mail, případně telefon), údaje o objednávce (zboží a jeho množství, cena, způsob úhrady a dopravy) a obecné údaje o chování na webu správce (viz dále Cookies atd.).

Údaje získané při uzavírání kupní smlouvy přes internetové rozhraní nejsou předávány třetím osobám mimo následující výjimky:

 • pro plnění smlouvy (tedy dodání vybraného zboží zákazníkem určeným způsobem dopravy) je nutné předání základních kontaktních informací pro zajištění externí dopravy. Objednáním konkrétní služby dopravy zákazník výslovně souhlasí s poskytnutím kontaktních údajů pro realizaci dopravy těmto dopravcům, případné jejich subdodavatelům. Bez předání kontaktních údajů dopravci by nemohla být ze strany prodejce splněna smlouva.

  ELVIA-PRO spolupracuje se společností DPD, GLS, PPL, systémem výdejních míst WE|DO, s Českou Poštou a službou Balikobot, s.r.o. a to na základě obchodních podmínek, ve kterých je závazek řádného nakládání s osobními údaji na straně dopravce deklarován. Zadáním objednávky na dopravu zboží se dle těchto podmínek dopravce stává samostatným Správcem osobních údajů se všemi zákonnými povinnostmi.

 • ve výjimečných případech prodejce využívá služeb dalších specializovaných dopravních společností, se kterými má uzavřeny smlouvy o zpracování údajů garantující stejný standard ochrany údajů. Z toho titulu je např. při dopravě nadrozměrných objednávek prodejce oprávněn způsob dopravy změnit bez dalšího souhlasu kupujícího, neboť jeho osobní údaje touto změnou nebudou ohroženy. O této změně je však v každém případě kupující informován.
 • pokud je předmětem objednávky dodávka objemnější kancelářské techniky, jsou k zajištění logistiky využíváni další zpracovatele, kterým jsou pŕedávány informace o Vaší objednávce a tito jménem Správce zajistí její realizaci. S těmito zpracovateli jsou uzavřeny smlouvy, zavazující je ke stejnému přístupu k Vašim osobním údajům a dodržování stejných povinností, jaké má vůči Vám Správce.
 • pokud je součástí objednávky služba třetí strany (pojištění, financování), platí informace uvedené výše, obdobně jako při sjednání smlouvy na klasické prodejně. Vzhledem k sjednání smlouvy a dodávce zboží bez osobní přítomnosti kupujícího budete v konkrétním případě požádáni o případné udělení souhlasu elektronicky.

Cookies, Google Analytics (Adwords) pro e-shopy: Webové rozhraní obchodů www.elviapro.cz používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro prodávajícího a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným - informace o cookies a souhlas se zpracováním se zobrazuje při vstupu na internetové stránky. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Google Analytics (zkráceně GA) je nástroj od společnosti Google, který umožňuje vlastníkům webových stránek získávat statistická data o uživatelích svého webu. Díky této službě je možné sledovat aktuální i historickou návštěvnost, chování uživatelů a jejich vlastnosti; konverze, prodeje a také další služby spojené s prezentací na internetových stránkách. Společnost ELVIA-PRO tato data využívá k výše uvedeným účelům v anonymní formě, nesleduje ani nezpracovává konkrétní data o uživatelích, pouze statistické výsledky analýz. Přístup k tomuto nástroji má na základě přístupových údajů pouze oprávněný zaměstnanec společnosti správce.

Sklik, Seznam.cz
Uvedené webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o produkty obchodu, relevantní reklamy v externích reklamních systémech, dalších webových stránkách atd..
Sklik a Seznam.cz nepracují s osobními údaji uživatelů, jako jsou jména, emailové nebo poštovní adresy, telefonní čísla, neumožňují cílit na jednotlivé uživatele, nepracují s daty zadanými uživateli, neumožňují cílit na menší geografickou oblast, než je okres.

Souhlasy a nesouhlasy
Při registraci či nákupu na internetových stránkách www.elviapro.cz budete požádáni o souhlas či nesouhlas s předáním některých osobních údaji třetím stranám za účely hodnocení Vaší spokojenosti s produkty či službami prodejce. Vzhledem k platné legislativě a přístupu konkrétních hodnotících portálů jsou tyto Vaše souhlasy získávány odděleně pro každý hodnotící nástroj. Děkujeme Vám za jejich poskytnutí, Váš názor je pro nás důležitý a vaše komentáře pomáhají při výběru i dalším zákazníkům.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.
Je-li prodávajícím v souvislosti s plněním smlouvy získán od zákazníka kontakt pro elektronickou poštu, může prodávající tento kontakt využít (je předpokládán souhlas) pro potřeby šíření sdělení týkajících se jeho vlastních výrobků nebo služeb za předpokladu, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet prodávajícího odmítnout tento souhlas s využitím svého elektronického kontaktu. Viz. marketingová databáze. V budoucnu můžete udělení tohoto souhlasu bezplatně odvolat kliknutím na odkaz „odhlásit“, který je obsahem každého marketingového sdělení, případně zasláním e-mailu na adresu shop@elvia.cz. Garantujeme, že Vás nebudeme obtěžovat nepotřebnými a nevyžádanými informacemi, ale pouze příležitostně a pouze se zajímavými informacemi a nabídkami zboží z našeho portfolia.

Hodnocení spokojenosti
Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti.
Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme nástrojů a služeb Hodnocení Zboží.cz a Heureka – ověřeno zákazníky, kterým pro tento účel předáváme Váš email a informace o konkrétním nákupu.
Hodnocení internetových obchodů slouží jako vodítko pro potenciální zákazníky, kteří si chtějí e-shop vybrat podle důvěryhodnosti. Proto Vás žádáme o vyplnění dotazníku spokojenosti, který Vám bude po realizaci objednávky zaslán.
Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím těchto služeb můžete kdykoliv vyjádřit námitku, buď přímo v nákupním košíku nebo kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.

Chatbot Smartsupp
Na stránkách je pro váš komfort připraven systém pro online komunikaci se zákaznickou podporou e-shopu. V rámci komunikace dochází k automatizovanému zpracování údajů, které vložíte do okna chat boxu a podrobností o návštěvě webové stránky. Vzhledem k tomu, že Prodávající má oprávněný zájem na zajištění kvalitní zákaznické podpory, není na zpracování běžných údajů v online komunikaci vyžadován Váš souhlas.

V případě, že nám nad rámec obecné online komunikace (například pro dotaz mimo pracovní dobu obsluhy - offline) poskytnete další osobní údaje jako je například e-mailová adresa nebo telefonní číslo, vyjadřujete jejich předáním zároveň souhlas s jejich zpracováním.
V případě, že se zpracováním těchto údajů nesouhlasíte, neuvádějte je a vyčkejte na online dostupnost obsluhy nebo nás kontaktujte jiným způsobem.

Dodavatelem systému online zákaznické podpory a zpracovatelem údajů je Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 036 68 681, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno. Dodavatel při zpracování všech údajů postupuje v souladu s nařízením GDPR a je s ním uzavřena zpracovatelská smlouva.

Věrnostní program

Zákazníci společnosti mohou bezplatně požádat o zařazení do věrnostního programu provozovaného ELVIA-PRO ve spolupráci s projektem SPHERE Card. Tento věrnostní program nabízí členům atraktivní nabídky a cenové zvýhodnění vybraného zboží a služeb nejen u správce, ale i u mnoha partnerů v ČR a SR. Členům programu registrovaným u správce (ELVIA-PRO) nabízí mimo uvedené cenové výhody u vybraného zboží také přístup k historii objednávek realizovaných na prodejnách ELVIA-PRO. Tato možnost je výhodná zejména při další technické podpoře produktů, ověřování kompatibility nového zboží s již zakoupeným atd.. Předpokladem této nadstandardní služby je identifikace kupujícího při každém nákupu. Pro zařazení do programu je nutné poskytnout minimální údaje v rozsahu jméno a příjmení, další údaje jsou poskytovány dobrovolně. Zpracování je založeno na dobrovolném souhlasu subjektu údajů. Registrací člena jsou osobní údaje založeny do centrální zákaznické databáze ELVIA-PRO. Vzhledem k tomu, že se jedná o společný projekt, jsou údaje (konkrétně pouze kontaktní e-mail) mimo vlastního zpracování ELVIA-PRO dále předávány provozovateli projektu SPHERE Card za účelem zařazení do marketingové databáze programu SPHERE Card pro rozesílání newsletterů této společnosti. Na tuto skutečnost je každý účastník upozorněn při registraci, která probíhá vyplněním fyzického kontaktního formuláře a kde s ním vyjadřuje souhlas. Zařazení do marketingových databází obou společností je možné bezplatně a nezávisle zrušitNárok na úplný výmaz všech údajů je uplatnitelný pouze v případě, že osobní údaje nejsou obsahem žádného daňového dokladu vystaveného správcem.

Marketingová databáze

Pokud je při běžném obchodním styku (nákup na internetu či maloobchodní prodejně s registrací) mezi prodávajícím (správcem) a kupujícím (subjektem údajů), případně při zařazení do věrnostního programu kupujícím poskytnut kontaktní údaj typu e-mail, je tento na základě oprávněného očekávání další spolupráce zařazen do marketingové databáze prodávajícího (správce) v souladu se zák. č.480/2004Sb.. Kontaktní e-maily z této databáze jsou v rámci obchodní činnosti oslovovány s nabídkami souvisejícími s předmětem činnosti správce. Doba zpracování je stanovena na základě předpokládaného budoucího zájmu o produkty a služby a je tím omezena na dobu, kdy prodávající zůstává v oboru, ve kterém s kupujícím uzavřel smlouvu a byl mu osobní údaj poskytnut. Zařazení do této databáze je možné kdykoliv bezplatně zrušit. Tato možnost je obsahem každé zaslané marketingové zprávy. Na základě vyjádřeného nesouhlasu se zasíláním je kontaktní e-mail z databáze odstraněn, v určitých případech zůstává spolu s dalšími údaji kupujícího součástí archivních dokumentů a také zákaznické databáze, nejsou na něj již ale zasílána další obchodní sdělení. Nárok na úplný výmaz všech osobních údajů je uplatnitelný pouze v případě, že osobní údaje nejsou obsahem žádného daňového dokladu vystaveného správcem. Zařazení do marketingové databáze se netýká osobních údajů poskytnutých v rámci reklamačních řízení ani údajů zpracovávaných při plnění služeb třetích stran (např. výdej zásilek DPD, tisknulevně.cz atd.), pokud již registrace kupujícího neproběhla jiným způsobem.
Pro činnosti spojené se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (rozesílání e-mailingu, hodnocení uživatelského chování spojeného s rozesílkou) využívá správce mimo vlastních zaměstnanců i externí nástroje a služby. Osobní údaje jsou provozovatelům těchto nástrojů jako dalším zpracovatelům předávány na základě uzavřené smlouvy o spolupráci obsahující závazek souladu s požadavky nařízení GDPR.

Reklamace zboží

Při reklamaci zboží zakoupeného u společnosti ELVIA-PRO, spol. s r.o., je pro zajištění řádného průběhu řízení nutné uvedení alespoň základních osobních (kontaktních) údajů. Jedná se o jméno, příjmení, adresu, telefon, e-mail kupujícího, případně jeho zástupce. Údaje jsou v tomto případě uchovávány z důvodu plnění povinností prodejce souvisejících s odpovědností za vady dle zákona a také z důvodu ochrany oprávněných zájmů správce. Tyto údaje jsou předávány pouze externím dopravcům pro zajištění případné logistiky mezi prodávajícím (Správcem) a kupujícím. Na tuto skutečnost je kupující upozorněn také v reklamačním protokolu. Osobní údaje jsou uvedeny na zakázkovém listě, který je ve fyzické a elektronické podobě archivován na provozovně, kde byla reklamace uplatněna. Po ukončení záruční doby, doby nutné k zajištění všech nároků kupujícího a doby nutné k ochraně oprávněných zájmů prodávajícího, jsou tyto údaje odstraněny (skartovány), případně v ojedinělých případech anonymizovány a používány pouze pro statistické účely. Doba zpracování je stanovena na dobu odpovědnosti za vady výrobku + čtyři roky.

Služby pro třetí strany

Mimo výše zmíněného prodeje zboží a služeb 3. stran v rámci běžné obchodní činnosti (tedy prodeje pojištění produktů, sjednávání finančních služeb, poskytovatelů signálu atd.) nabízí ELVIA-PRO i další služby, které zprostředkovává pro jiné subjekty = jiné správce osobních údajů. Jedná se primárně o výdej zásilek pro společnost DPD (tzv. služba DPD PickUp) a výdej a prodej zboží internetového obchodu www.tisknulevně.cz. V těchto případech je správcem osobních údajů poskytovatel služby/prodejce. ELVIA-PRO je pouze zpracovatelem na základě smlouvy. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány a zabezpečeny v prostředí těchto správců, zpracovateli je umožněn přístup do databáze údajů pouze pro provedení kontroly totožnosti odběratele/zákazníka, případně vystavení daňového dokladu jménem správce. Tento přístup je vždy zabezpečen přístupovými údaji vydávanými pouze pověřeným osobám zpracovatele a na provozovnách ELVIA-PRO není umožněn přístup k údajům jiné než této pověřené osobě. ELVIA-PRO údaje získané touto cestou dalším způsobem nezpracovává.

Platby kartou, platební brány

ELVIA-PRO Vám při nákupu zboží a služeb na svých provozovnách i internetových obchodech umožňuje mimo jiné i úhradu platební kartou či v případě internetu platební bránou.

Při nákupu na internetu budete po výběru způsobu úhrady platební kartou přesměrováni na zabezpečenou platební bránu COMGATE. COMGATE je jednou z široce rozšířených platebních bran v českých e-shopech, splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky kartových asociací a bez problémů funguje v mobilních telefonech. Při transakci prostřednictvím tohoto rozhraní jsou prodávajícímu za účelem kontroly platby zpřístupněny omezené informace spojené s číslem objednávky, e-mail kupujícího a pouze částečná identifikace platební karty. Další osobní údaje nejsou při platbě zpracovávány.

Při nákupu na prodejně provádí kupující platbu osobně přiložením nebo protažením karty kartovým terminálem a zadáním PIN kódu, je-li vyžadován. Prodejce je dle platných bezpečnostních postupů banky v určitých případech povinen zkontrolovat totožnost předkladatele karty a zaznamenat jméno a číslo osobního dokladu předkladatele na kopii účtenky o transakci. Tato kontrola slouží k ochraně kupujícího pro případ odcizení či zneužití platební karty. Všechny doklady o provedených transakcích jsou bezpečně uloženy na konkrétní prodejně a je znemožněno neoprávněné nakládání s údaji na nich obsaženými. Záznamy o kartových transakcích jsou uchovávány pro ochranu oprávněných zájmů prodávajícího. Provozovatelem fyzických platebních terminálů v provozovnách ELVIA-PRO je společnost Global Payments Europe.

Kamerové systémy

Maloobchodní prodejny společnosti ELVIA-PRO jsou sledovány kamerovým systémem se záznamem. Pořizováním obrazového záznamu běžně přístupného místa za normálních provozních podmínek není předpokládán výraznější zásah do soukromí zákazníků/návštěvníků. V běžném provozu nedochází k dalšímu zpracování, profilování ani dalšímu nakládání se získanými osobními údaji. Záznam je dále zpracováván pouze v případě, kdy dojde k narušení bezpečnosti. V tom okamžiku je kamerový záznam použit jako důkazní materiál spáchaného přestupku a převažuje oprávněný zájem správce nad zásahem do práv subjektu údajů. Pořízený záznam je využíván výhradně k identifikaci osob páchajících nebo podezřelých z páchání trestné činnosti a slouží pouze pro zpětné dokladování vzniklých skutečností. Zaznamenaná data jsou samozřejmě zabezpečena proti zneužití jak fyzicky, tak interními směrnicemi správce. Zákazníci jsou na existenci kamerového systému upozorněni při vstupu do sledovaných prostor.

Další zpracovatelé:

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně (elektronicky). V případě manuálního zpracování jsou údaje přístupny pouze zaměstnancům společnosti správce, v případě elektronického zpracování jsou údaje přístupné také dalším zpracovatelům – poskytovatelům softwarového (SW) vybavení (programátorům) - kteří externě zajišťují údržbu systémů e-shopů i dalšího SW. Vztahy mezi správcem (ELVIA-PRO, spol. s r.o.) a těmito zpracovateli jsou založeny smlouvami, které v souladu s Nařízením specifikují povinnosti těchto zpracovatelů vůči subjektu údajů tak, jak za ně odpovídá samotný správce. Detailní identifikace těchto zpracovatelů je přístupná po zaslání oprávněné žádosti na adresu kontaktní osoby správce.

Společnost ELVIA-PRO, spol. s r.o. vám děkuje za důvěru, kterou jí poskytujete. Snažíme se, aby Vaše osobní údaje u nás byly v bezpečí. Údaje jsou využívány výhradně k plnění uzavřených smluv či dalších povinností vzniklých z obchodního styku, případně k marketingovým účelům společnosti a tyto účely zpracování byly vzhledem k výše uvedenému vyhodnoceny jako oprávněné. Cílem není zasahovat do vašeho soukromí, obtěžovat Vás nevyžádanou poštou ani dalšími úkony nad rámec běžné obchodní spolupráce, ani Vaše údaje komukoliv neoprávněně předávat, prodávat či na nich jinak bohatnout.

Ochrana osobních údajů je pro ELVIA-PRO, spol. s r.o. důležitou součástí vztahu se zákazníky. V rámci společnosti je vypracována detailní dokumentace analyzující všechny účely a způsoby zpracování, hodnotící rizika pro subjekty údajů i správce a způsoby ochrany údajů, včetně souvisejících interních směrnic pro všechny zúčastněné osoby správce, ať již se jedná o zaměstnance nebo spolupracující subjekty.

Pokud dojde na naší straně k jakémukoliv pochybení, žádáme Vás o informaci, abychom mohli problém vyřešit. Nejedná se o zlý úmysl, ale s největší pravděpodobností o technické či uživatelské pochybení, které se budeme snažit obratem napravit a přijmout další opatření, aby k takovému incidentu již nedošlo.

Identifikace správce:
ELVIA-PRO, spol. s r.o. IČO 45243042, se sídlem U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9.

Kontaktní osoba pro poskytování informací o problematice zpracování osobních údajů:
Ing. Petr Axler, provozní ředitel, e-mail: osobniudaje@elvia.cz, tel.: 224 999 411

Platnost údajů k 9.11.2022

Vaše spokojenost je samozřejmostí

5/5

Velmi vstřícné a ochotné jednání. Obchod vřele doporučuji.

Anonym Doporučuje obchod
5/5

Skvělá komunikace a příjemný přístup! Děkuji.

Anonym Doporučuje obchod
hp-wide-sony-zaruka hp-wide-sony-zaruka


Užijte si bezstarostné sledování vašich oblíbených filmů, seriálů a sportovních přenosů s až 5letou zárukou Sony


Další informace